KontrastowaAAA
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie

Projekt Akademia Kształcenia Językowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki "ARTCOM" Roman Bocheński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Nr projektu: RPPK. PPK.09.03.00-18-0010/19

Wartość Projektu wynosi: 457 408,80 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 411 667,91 zł

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r.

DLA KOGO

W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ma 25 lat i więcej oraz jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku 50+
  • z wykształceniem co najwyżej średnim

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce: Rekrutacja.